2023. február 4-én szombaton és 5-én vasárnap hajnalig 315 fő – öregdiákjaink és családjaik, diákjaink szülei, barátaink, támogatóink – részvételével megtartottuk a X. Győri Bencés Bált. Köszönjük a kedves vendégeknek, hogy megtisztelték a győri bencés közösséget és a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumot és Kollégiumot! Köszönjük a nagylelkű támogatást a bál megrendezéséhez és köszönjük az értékes tombolafejalánlásokat! 

Fogadják szeretettel a megnyitóbeszédeket!

Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel, a Szent Mór Bencés Perjelség elöljárója, a bál házigazdája:

A közélet megjelent képviselői, tisztelt vendégeink, kedves öregdiákjaink, kedves szülők, kedves tanáraink, kedves munkatársaink, segítő diákjaink, kedves mindannyian!

Először is nagyon hálás vagyok, hogy immár tízedik alkalommal együtt ünnepelhetünk ma és nagyon köszönöm, hogy most is ennyien elfogadták meghívásunkat, ennyien együtt lehetünk ma! A bencés iskola közössége mindig is túlmutatott a falakon, nem állt meg az érettségi után sem és nem is zárkózik be önmagába! Óriási hálával tartozom mindenkinek, akik éltetik ezt a közösséget, akik támogatják a most folyó munkát (a templom és rendház tetőzete), életet e falak között, különösen a magyar államnak, Szijjártó Péter miniszter úrnak! 

221 éve vannak a bencések jelen itt Győr szívében. 2026-ban 400 éves lesz az intézmény, ami az első katolikus középiskola Magyarországon. Ebben a gyorsan változó világban a város főterét uraló épületeink a bencés stabilitás tanúi. Szeretnénk megőrizni ezeket: az utóbbi évek sok felújítása nem öncélú. Szeretnénk, ha megújult helyeink élettel telnének meg és maradandó értékeket közvetíthetnénk ott is (a Lloyd tetőterének beépítése iskolai célokra, valamint a rendház tetőterének beépítése kulturális célokra), valamint szerzetesi lelkületünk, életünk is a maradandóról akar tanúskodni. 

A magyar bencések védőszentje Tours-i Szent Márton püspök, akinek híres mondata: „non recuso laborem” – „nem vonakodom a munkától”. Sok munka van a nevelésben, és csak köszönet és tisztelet a velünk dolgozó tanárainknak, kollégáinknak, akik itt a győri iskolánkban és átvett iskoláinkban, Lipóton, Dombóváron, Egerben dolgoznak, nevelnek, oktatnak vagy az orsolyita nővérektől átvett győri szociális otthonban gondozzák az időseket. Ahogyan átalakult a körülöttünk lévő világ, egyre sokoldalúbbnak kell lennünk és hiszek abban, hogy van mondanivalója a bencés lelkiségnek minden ember számára: de nem mindenki jár bencés iskolába. Van turista, sétálgató ember, éhes és szomjas ember, kultúra iránt érdeklődő – küldetésünk, missziónk van hozzájuk! 

Sokan szomorkodnak azon, hogy milyen válságban van a világ és az egyház, a szerzetesrendek. Szent Ágoston mondta a 4. század végén: „Nehéz idők, rossz idők járnak, ezt mondogatják ma az emberek. De éljünk jól és az idők is jók lesznek! Mi vagyunk az idő: amilyenek mi vagyunk, olyan lesz a korszakunk.” Ebben hiszek: nekünk kell lelkesnek, pozitívnak, szeretettel telinek lennünk: nekünk nem szabad feladnunk és küzdenünk kell a jóért, a szépért, de főleg a másik emberért és a lelkéért!

Köszönöm a szervezés fáradságos munkáját! Köszönöm Konstantin igazgató atyának, hogy befogadta, immár tízedik alkalommal ezt a rendezvényt és a vendégek népes seregét! Köszönöm minden támogatónk adományát – akár pénzbeli, akár másféle, akár a mai napra szólt, akár máskor érkezett! Köszönöm az értékes tombolatárgyakat és különösen is a jelenlétet! 

Egy közösség akkor igazi közösség, ha tud együtt ünnepelni, tud együtt örülni! Isten éltessen mindenkit és adjon erőt a mindennapi feladatokhoz, szolgálatokhoz! A győri bencések nevében hálásan köszönöm, hogy eljöttek, kívánok szép és tartalmas estét, jó élményeket!

Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár:

Főtisztelendő Perjel Urak! Főtisztelendő Igazgató Úr! Főtisztelendő Bencés Atyák! Tisztelt Tanárnők és Tanár Urak!

Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! Tisztelt Főispán Úr! Tisztelt Elnök Urak!

Kedves Szülők! Kedves Bencés Öregdiákok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sok szeretettel köszöntöm ma este Önöket, jelenlévőket, de talán a legtalálóbban fogalmazva: a győri bencéseket és kedves barátaikat! Joggal mondhatjuk, hogy az idén X. alkalommal megszervezett Bencés Bál az elmúlt évek során újra a város egyik legkiemelkedőbb, legrangosabb eseményévé nőtte ki magát, nem feledve, hogy gyökerei az 1960-as évekre nyúlnak vissza.

Köszönhető ez talán annak is, hogy a bencések közössége Kárpát-medence szerte híres szervezettségéről. Aki gyermekének nemcsak tudást, hanem keresztény tanításon és értékrenden nyugvó közösséget is akar biztosítani, annak a bencés intézmények megkerülhetetlenek. Sőt. Az itteni példamutató szülői közösség és az öregdiákság megtartó ereje mindig eligazodási pontot adott és ad egész nemzetünk számára. A bencések jelenléte számunkra magyarokra tehát nemcsak az államalapítás előtti időktől fogva meghatározó valóság, hanem a jelenünket, sőt gyermekeinken, a diákokon keresztül jövőnket is formálják.

A bencések Kárpát-medencei gyökerei ősiek, így talán nem túlzás azt mondani, hogy szellemiségük része a nemzeti identitásunknak. Elég ha csak arra gondolunk, hogy a bencések Ora et labora! jelmondata összefoglalja azt a mentalitást, ami a magyarságnak a legkiválóbb időszakait teremtette meg.

Jó példa erre az idén kétszáz esztendős Himnuszunk, amely minden időben imádságra is hív bennünket, emlékeztetve arra, hogy a víg esztendőhöz elengedhetetlen az Isten áldása. Ennek az áldásnak a kérése és az imádság fontossága konkrét formában is megjelenik abban a mintegy 3200 templomban és egyházi épületben, melyek megépítésében, felújításában a nemzeti kormány közreműködött 2010 óta. Egyházi közösségeink – a történelmi felekezetek teljes spektrumára gondolva – mindig is a megújulás és az állhatatosság bástyái voltak a Kárpát-medencében.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ugyancsak elengedhetetlen hazánk, nemzetünk felemelkedéséhez a bencések jelmondatának másik fele: az odaadó munka. Hitünk és politikánk alapja, hogy egy munkára épülő társadalmat kell támogatni. Emberi oldalról ez a jövő záloga.

A munka értékének az alapjait azonban már fiatalon kell megalapozni: az iskolában. Így a munka nemcsak pénzkereseti eszköz lesz, hanem hivatás. Nemcsak szolgáltatás, hanem szolgálat. Ebben az értelemben, talán mondhatom azt, részben azonos területen dolgozunk: a bencések számára ugyanis mindig nagyon fontos volt a keresztény és a nemzeti nevelés. Ebből a kettős kötődésből, az Isten és a haza szeretetéből következhet, hogy munkájukkal egy nagyobb cél elérésére törekedjenek. Erkölcsös és megbízható tagjaivá váljanak nemzetünknek. Ennek a kettős kötődésnek a kialakításában a bencés atyáknak elévülhetetlen érdemeik vannak. Ilyen értelemben úgy látom, hogy több területen együttműködünk: a megtartó hagyományok, a nemzettudat, értékek ápolásában, éltetésében. 

A bencések mindezeket az értékeket a történelmi idők legsötétebb óráiban is képviselték és diákjaik életének részévé tették, ezzel felemelve nemzetünket, hazánkat. Kívánom Önöknek, hogy az elkövetkezendő időszakban is reménységgel és buzgalommal tudjanak helytállni a különböző próbatételekben és siker koronázza minden törekvésüket! Az itt tanuló diákok hatása legyen minél gazdagabb és öregbítse intézményük jó hírét.

Tisztelt Hölgyeim s Uraim!

Komoly intézményhez, komoly beszéd illik! De ne felejtsük el, hogy valójában miért is gyűltünk össze ma este: a farsang időszakát a magyar történelemben a jó hangulatú, kulturált bálok, mulatságok, népünnepélyek, karneválok jellemezték. Javaslom, hogy ne törjük meg ezt az évszázadokra visszanyúló hagyományt! Érezzük jól magunkat ma este!

Köszönöm szépen a meghívást! Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Tóth Konstantin OSB, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium igazgatója:

Kedves Vendégeink!

Az idén tizedik alkalommal rendezzük meg ezt a bált. 2012 őszén Molnár Zsolt tanár úrral közösen vetettük fel, hogy jó lenne iskolánkhoz kötődően, a régi hagyományokat felelevenítve, volt diákjainknak egy bált szervezni. Lehet, hogy ebből az ötletből nem lett volna semmi, ha Ágoston atya már akkor kiváló rendezvényszervezői képességeivel nem segít nekünk. Nagy lelkesedéssel, teljesen amatőr módon vágtunk bele: itt a konyhán készültek az ételek, az igazgatói iroda ajtajában saját magam mertem két nagy edényből a nokedlire a marhapörköltet, ami a hidegtálak mellett az egyetlen melegétel volt akkor. Éjfélkor persze már akkor is volt disznótoros, igaz két hatalmas tepsiben, önkiszolgáló módon. Volt diákjaink segítettek nekünk a szükséges dolgokban, a használt edényeket a tanáriba gyűjtöttük, stb. Mégis utólag jó visszhangja volt ennek a rendezvénynek, ezért mertünk belevágni az elkövetkező években is. Az, hogy most már profi kiszolgálás van Pintér Balázs úr zöldfás csapatával és hogyan kerültek ide a második báltól kezdve, erről jövőre fogok beszélni, hiszen jövőre lesz 10 éve, hogy ők is bekapcsolódtak a közös munkába.

A legfontosabb célkitűzés, ami miatt az egész rendezvényt megszervezzük: az egymással való találkozás, volt diákoknak, szülőknek, tanároknak, a bencés közösség támogatóinak. Sietős hétköznapjainkban sokszor nincs időnk egymásra, most ezt a néhány órát szánjuk egymásra, közös beszélgetésekre, kellemes együttlétre. Isten hozott mindenkit!

Sok önkéntesünknek – diákjainknak és öregdiákjainknak – szeretnék köszönetet mondani, akik nélkül ez az alkalom sem jöhetett volna létre.

Nagy hálával tartozunk Mohácsi Szilvia szerkesztő-műsorvezetőnek, hogy évek óta szívesen vállalja bálunk háziasszonyi feladatait! Köszönjük, hogy örömmel jön, hogy barátként köszönthetjük már, hogy hozzájárul rendezvényünk színvonalas megvalósításához! 

Szervezők: 

Barkó Ágoston OSB atya (Gy/2004) – kommunikáció, program, ültetés

Nagy András (Gy/1999) igazgatóhelyettes – a diáksegítők szervezése, a pakolás irányítása

Németh Miksa OSB (Gy/2015) – a néptánc betanítása, a diáksegítők irányítása, a „Bencés szalon” berendezése

Hadarits Milán (Gy/2019) – minden szükséges dolog beszerzése, sok száz km vezetéssel, a technika kezelése

Kiss Ferenc (Gy/2019) – minden szükséges dolog beszerzése, a technika kezelése

Ruzsovits Máté (Gy/2019) – a bálon a segítők irányítása 

Az épület át- és visszarendezésében segítettek:

2023.02.03-05. (péntek és vasárnap) 

Gyertyás Csaba 11A 

Bakonyi Tamara Dóra 11A 

Bulkai Dóra 11A 

Spissich Karolin 11A 

Horváth Réka Patrícia 11B

Sován Vivien 11B 

Frankó Gergő 11B

Fábián Veronika 11C

Oross Mária 11C 

Sári Virág 11C 

Kajtár Márton 11D 

Mátyus Attila 11D 

Kecskés Huba 11D 

Nickl Ákos 11D 

Leitner Balázs 11D 

Horváth Péter Máté 11D 

Gida Márton 11D 

Lakatos Ajna 11D 

Reszkető Eszter 11D 

Kocsis Gréta 11D 

Földesi Ágoston öregdiák Gy/2021/A

Vas Dominik öregdiák Gy/2020/B

Barta Ábel Nándor 12B 

Halász Mátyás 12B 

Pór Benedek 12C 

A bálon segítettek:

Bella Blanka 12A 

Kemecsei Kornél 12A 

Kiss Domonkos 12A 

Nagy Kristóf 12A 

Nikodém Pál 12A 

Pongrácz Anna Benedikta 12A 

Szabó Júlia Írisz 12A 

Barta Ábel Nándor 12B 

Halász Mátyás 12B 

Kelemen Zsófia 12B 

Németh Ella 12B 

Németh Laura 12B 

Birkás Lili 12C 

Csaplár Miklós 12C 

Pór Benedek 12C 

Váradi Csilla 12C

Kaczur Balázs öregdiák Gy/2022/A

Molnár Mátyás Benedek öregdiák Gy/2022/A

Kasztner Zsófia öregdiák Gy/2022/B

Szabó Inez öregdiák Gy/2022/B

Csizmadia Milán öregdiák Gy/2022/C

Lunczer Dávid Mátyás öregdiák Gy/2022/C

Kosányi Máté László öregdiák Gy/2022/C

„Moorer Stadtmusikanten” fúvószenekar: 

Leitner Anna 9D 

Frey Péter 10C 

Ott Márton Tamás 10C 

Szente Márton 10C 

Garas Máté (Hild)

Poscher Márton (SZE)

Néptáncosok: 

Bakonyi Ajsa Panna 10A 

Csik Róza Julianna 10A 

Brányi Zoltán 10B 

Rochat Máté Kolos 10B 

Győri Barbara 10C 

Szekér Márton András 10C 

Mithay Barnabás Sándor 10D 

Bakonyi Tamara Dóra 11A 

Gyertyás Csaba 11A 

Spissich Karolin 11A 

Takarítás: Vízi Tímea, Németh Krisztina; Kolonits Mária, Kolonits Ibolya

Fényképezés: Böősy Pál (Gy/2019), Pados Adrián (Gy/2019)

Videó: Bognár Lehel (Gy/2019), Fördős Bence (Gy/2019)

Levelezés: Csonka-Diószegi Eszter perjel titkárnő

Honlap: Szabó Tamás

Kulturált, élményteli szórakozást mindannyiuknak!

Dr. Czompó Márta és Kádár Csaba törzsvendégek – 10. bálozók! – köszöntője

„Miért voltunk itt minden alkalommal?

Nehéz pár szóban összefoglalni, órákig sorolhatnám a válaszokat. 

Mi a gyerekeink révén kerülhettünk ide, mivel anno Péternél természetes volt, hogy ide járhasson, és mikor megnyílt a lehetőség, hogy lányok is jelentkezhessenek az iskolába, volt olyan szerencsénk, hogy az első leányosztályba beírathassuk Mártikát. Az iskola nagyon sokat adott a gyerekeinknek, így kötelességünknek tartottuk, hogy az első bál felhívására jelentkezzünk. A fő elem számunkra az volt, hogy a meghívóban az szerepelt, hogy a bálon való részvétellel támogatás történik a szerényebb sorsú diákok felé, emiatt fel sem merült, hogy ne támogatói jegyeket vásároljunk. 

Mit adott nekünk az iskola? Pár példát engedjenek meg, hogy megemlítsek. Amikor személyes beszélgetésen volt Mártika a felvételije során, egy olyan tanárral is beszélgetett, aki a bátyát nem tanította, de mikor a neve felmerült, a tanár úgy beszélt Péterről, mintha saját diákja lett volna. Ennek egy ellenpéldáját hoznám másik iskolából, amikor a szülő felhívja az új osztályfőnök figyelmét olyan családi eseményre, ami a gyermekre kihatással van, és a válasz az volt, hogy neki nincs ideje minden gyerekre külön figyelni. Másik példa, amit talán nem is kell kiemelnem, engem mindig boldogsággal tölt el, hogy az iskola elhagyása után a diákoknál olyan tulajdonság jelenik meg, amit más iskola diákjainál nem tapasztaltam: azaz, függetlenül a későbbiekben elnyert életkörülményektől, minden diák testvérként tekint az iskola korábbi diákjaira, és azt természetesnek veszi mindenki, hogy az elesettebbet a rátermettebbnek segítenie kell – és ami számomra a lényeg, hogy ezt nem kötelességnek tekintik, hanem mint természetes jelenségnek. 

Az is örömet okoz ebben a közösségben, hogy amikor bencés diák-tanár-találkozásokat látok, mindkét fél részéről az őszinte érdeklődést lehet észrevenni. Amit picit sajnálunk, hogy mi nem lehetünk győri bencés öregdiákok, mivel mi nem járhattunk ebbe az iskolába, de gyerekeinknek köszönhetően, mégis részese lehetünk ennek a közösségnek!

Köszönjük az iskolának, hogy gyerekeinknek és diákjaiknak a tanításon kívül az értékrendszerét erősítették, a szó nemes értelmében nevelték őket. Sok sikert kívánunk ehhez a munkájukhoz a továbbiakban is, és öröm számunkra, hogy ilyen jól szervezett bálokon is részt vehetünk! 

Sok sikert kívánunk a szervezőknek, és köszönjük, hogy minden évben meg tudják rendezni a bálokat: ezeket a színvonalas bálokat!”